Jolien Bennema tekstschrijver Assen

Algemene voorwaarden
Jolien Bennema Tekstproducties

Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Jolien Bennema Tekstproducties.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Jolien Bennema Tekstproducties.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze voorwaarden door Jolien Bennema Tekstproducties zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming opdracht
Een overeenkomst tussen Jolien Bennema Tekstproducties en de opdrachtgever kan op verschillende manieren tot stand komen. Dat kan door ondertekening van de contracten door de opdrachtgever, een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of door een bevestiging van de opdracht per e-mail.

Artikel 3: Verplichting opdrachtgever
Opdrachtgever of contractant stelt alle gegevens en bescheiden die Jolien Bennema Tekstproducties naar haar oordeel nodig heeft, tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking. Daarnaast verleent opdrachtgever of contractant alle medewerking die benodigd is voor het juist uitvoeren van de overeengekomen zaken in het contract.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid en geheimhoudingsplicht
Beide partijen – dus zowel de opdrachtgever als Jolien Bennema Tekstproducties – zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Partijen zullen de informatie en gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt.

Artikel 5: Beëindiging opdracht
Beëindiging van de overeenkomst kan alleen geschieden volgens de in de overeenkomst gestelde artikelen over beëindiging.

Artikel 6: Betaling

 1. Jolien Bennema Tekstproducties brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dienst plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bankrekening en binnen de op de factuur aangegeven termijn, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Jolien Bennema Tekstproducties.
 2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Jolien Bennema Tekstproducties steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Jolien Bennema Tekstproducties gerechtigd de uitvoering van de gesloten overeenkomst onmiddellijk op te schorten.
 3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Jolien Bennema Tekstproducties alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn inbegrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 150,-.

Artikel 7: Auteursrecht

 1. Jolien Bennema Tekstproducties behoudt zich de rechten en bevoegdheden die op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving gelden. Jolien Bennema Tekstproducties heeft het recht opgedane kennis tijdens de uitvoering van een overeenkomst ook voor andere doeleinden te gebruiken, mits hierbij geen vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever wordt verspreid.
 2. Zolang de opdracht niet – geheel – betaald is, blijven de rechten op het werk liggen bij Jolien Bennema Tekstproducties.
 3. Werk geleverd door Jolien Bennema Tekstproducties kan alleen in een ander medium of op een ander kanaal geplaatst worden als hier uitdrukkelijk toestemming van Jolien Bennema Tekstproducties voor is gegeven.
 4. Wordt werk geleverd door Jolien Bennema Tekstproducties dusdanig aangepast dat Jolien Bennema Tekstproducties niet meer achter de tekst staat, kan Jolien Bennema Tekstproducties plaatsing en het gebruik van de tekst verbieden.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming worden feiten en omstandigheden waaronder van Jolien Bennema Tekstproducties niet gevergd kan worden dat zij het werk uitvoert verstaan.
 2. In geval van overmacht zal Jolien Bennema Tekstproducties dat de opdrachtgever laten weten.
 3. In geval door overmacht van Jolien Bennema Tekstproducties levering dan wel als naleving van het contract wordt vertraagd, zal de opdrachtgever/contractant het recht hebben de overeenkomst te annuleren of te beëindigen indien redelijkerwijs niet van Jolien Bennema Tekstproducties gevergd kan worden dat de overeenkomst wordt gecontinueerd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van overeenkomsten of na oplevering van het afgesproken werk schriftelijk (via een e-mailbericht) te worden ingediend.
 2. Jolien Bennema Tekstproducties aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht met een max. van €5000,-.
 4. Jolien Bennema Tekstproducties zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van: enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de opdracht, onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever.
 5. Jolien Bennema Tekstproducties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Jolien Bennema Tekstproducties zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen Jolien Bennema Tekstproducties en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de rechtbank te Assen.